Článok - Na čo si dať pozor pred kúpou pozemku

Kúpa pozemku: na čo si treba dať pozor

Pri kúpe pozemku si treba dať pozor na viacero vecí, ktoré nemusia byť na prvý pohľad viditeľné. Väčšinu z týchto „skrytých“ nástrah popisujeme v nasledujúcom texte, pričom vám prinášame aj rady, kde a ako zistiť potrebné informácie.


Obmedzenia vyplývajúce z vlastníckych vzťahovPlomba v katastri, ťarcha na prechod alebo prejazd susedov, nevysporiadané vlastnícke vzťahy, prebiehajúce dedičské konania, neznámi vlastníci a neznámi vlastníci parciel pod prístupovými cestami, to všetko môžu byť neskôr ťažko riešiteľné problémy.

Opatrenie
Pred kúpou pozemku si preverte všetky parcely, ktoré sa vás môžu týkať na katastrálnom portáli:

- parcela ktorú máte záujem kúpiť,
- susedné parcely,
- parcely pod prístupovými cestami.

Tu si môžete v jednotlivých listoch vlastníctva overiť majiteľov, ťarchy, záložné práva, plomby a prebiehajúce konania. Pamätajte na to, že údaje katastra sa aktualizujú len zhruba raz týždenne.


Obmedzenia vyplývajúce z územného plánu (obce alebo zóny)Každá obec na Slovensku s počtom obyvateľov nad 2 000 musí mať spracovaný územný plán obce. Z neho môžu vyplývať viaceré obmedzenia pre budúcu stavbu, ako napríklad:

- maximálne dovolený počet podlaží,
- maximálnu zastavanú plochu (IZP),
- minimálnu plochu zelene (KZ)
- odstup stavby od ulice (uličná čiara) a susedných parciel.

Viac informácií o týchto regulatívoch výstavby s ich vysvetlením nájdete v našom článku definície pojmov a regulatívov.

Pokiaľ kupujete pozemok, ktorý je na katastri evidovaný ako poľnohospodárska pôda (napríklad orná pôda, vinica, záhrada...), a je v nezastavanom území (túto informáciu nájdete na liste vlastníctva pod stĺpcom umiestnenie pozemku), potom je dôležité aby bol aspoň v územnom pláne obce určený k výstavbe rodinných domov, takzvanej individuálnej bytovej výstavbe (IBV). V opačnom prípade takýto pozemok nie je možné považovať za stavebný pozemok. V takomto prípade sa však treba pripraviť na to, že pred výstavbou bude potrebné zabezpečiť podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu (urbanistickú štúdiu alebo územný plán zóny). Takýto proces obvykle predstavuje jeden až dva roky zdržanie.

Opatrenie
Tieto informácie sa nachádzajú v územnom plánom danej obce, ktorý je voľne prístupný na príslušnom stavebnom úrade. Tu by vám mali vedieť odpovedať aj na ďalšie otázky týkajúce sa obmedzení vyplývajúcich z územného plánu obce. Územný plán obce obvykle nájdete aj internetovej stránke príslušnej obce. Bohužiaľ pre laika býva zvyčajne ťažké sa v ňom orientovať.


Obmedzenia vyplývajúce z ochranných pásiem sietíPred kúpou pozemku si treba overiť aj to, či cez danú parcelu nevedú nejaké na prvý pohľad nie viditeľné siete, ktoré by mohli obmedzovať, prípadne znemožňovať budúcu výstavbu. Jedná sa napríklad o:

- podzemný plynovod
- elektroinštalácie
- vodovod a kanalizáciu
- závlahové potrubie
- iné

Od týchto „skrytých“ podzemných sietí treba totiž pri výstavbe dodržať istú odstupovú vzdialenosť, tzv. ochranné pásmo, v ktorom sa nesmie nič stavať ani sadiť stromy alebo kríky. Táto odstupová vzdialenosť závisí od viacerých faktorov a pohybuje sa od niekoľkých metrov až po desiatky metrov, čo už môže úplne znemožniť výstavbu na danej parcele. Takisto obmedzujúcim je aj fakt, že správcovi siete treba obvykle umožniť vstup na pozemok za účelom údržby danej siete.

Opatrenie
Na príslušnom stavebnom úrade by vám mali vedieť odpovedať na otázku ohľadom vedenia inžinierskych sietí v ich katastri, pokiaľ by však vznikli určité nejasnosti, alebo nevedeli odpoveď je potrebné obrátiť sa na správcov sietí, ako sú:

- vodárenská spoločnosť
- elektrárne (distribúcia)
- plynárne
- prípadne ďalších správcov sietí (optické siete - Orange, Telekom alebo UPC, závlahové siete - Hydromeliorácie š.p.)

Tieto organizácie majú obvykle zákaznícke stredisko, kde vybavujú požiadavky ohľadom trasovania ich sietí. Pokiaľ im poviete číslo parcely a katastrálne územie kde sa vaša parcela nachádza by vám mali vedieť poskytnúť potrebné informácie.

Viac o ochranných pásmach sa dozviete tu.


Obmedzenia vyplývajúce z  nedostatočnej kapacity existujúcich sietíPred kúpou pozemku si treba overiť, či bude možné napojiť budúcu stavbu na verejný vodovod, kanalizáciu, elektrické vedenie, plynovod, prípadne ďalšie siete.

Opatrenie
Tieto informácie vám poskytnú príslušný správcovia sietí. V prípade nemožnosti napojenia na niektorú zo sietí, to však nemusí znamenať nutne väčší problém. Napríklad v mnohých oblastiach je možné dočasne nahradiť neexistujúce pripojenie na verejnú kanalizáciu žumpou, vodovod studňou a plyn teoreticky nie je nevyhnutný pokiaľ máte vykurovanie domu riešené elektrickým kotlom.


Obmedzenia vyplývajúce z ochranných pásiem staviebPred kúpou pozemku si treba overiť, či nespadá do ochranných pásiem iných stavieb. Napríklad sa môže jednať o ochranné pásmo:

- vodárenského zdroja (tu je zakázané zriaďovať žumpy)
- ciest
- železničných tratí
- letiska
- pohrebiska
- prípadne ďalších stavieb

V takýchto ochranných pásmach môže byť nová výstavba výrazne obmedzená, prípadne do určitej vzdialenosti od stavby aj neprípustná.

Opatrenie
Tieto informácie aj so zakreslenými ochrannými pásmami sa nachádzajú v územnom plánom danej obce, ktorý je prístupný obvykle na príslušnom stavebnom úrade. Tu by vám mali takisto vedieť odpovedať aj na ostatné otázky týkajúce sa obmedzení vyplývajúcich z územného plánu obce.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020