Článok - Základné definície pojmov

Základné definície pojmov

Index podlažných plôch
Index podlažných plôch (IPP)

Tento index predstavuje pomer medzi celkovou plochou všetkých nadzemných podlaží stavby a plochou pozemku.

Napríklad plánujete rodinný dom o rozmeroch 8x10m s dvoma nadzemnými podlažiami na parcele 600m2. Vaša celková plocha všetkých nadzemných podlaží v tomto prípade bude 160m2, pozemok má 600m2, takže index podlažných plôch je 160/600 = 0,26.
Ako sa počíta zastavaná plocha
Index zastavaných plôch (IZP)

Tento index predstavuje pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku.

Napríklad plánujete rodinný dom o rozmeroch 8x10m s dvoma nadzemnými podlažiami na parcele 600m2. Vaša zastavaná plocha v tomto prípade bude 80m2, pozemok má 600m2, takže index zastavaných plôch je 80/600 = 0,13.
Koeficient zelene
Koeficient zelene (KZ)

Tento koeficient predstavuje pomer medzi započítateľnými plochami zelene (zeleň na rastlom teréne, zeleň nad podzemnými konštrukciami) a plochou pozemku.

Napríklad plánujete rodinný dom o rozmeroch 8x10m s dvoma nadzemnými podlažiami na parcele 600m2. Spevnené plochy bude predstavovať chodník od ulice do domu a parkovacie miesto pre auto o celkovej ploche 50m2. Započítateľná plocha zelene potom bude (plocha pozemku mínus spevnené plochy mínus zastavaná plocha) 600-80-50 = 470m2. Koeficient zelene bude v tomto prípade 470/600 = 0,78


Nadzemné podlažie

Za nadzemné podlažie sa považuje každé podlažie ktoré má úroveň podlahy v priemere vyššie ako 800 mm pod úrovňou upraveného priľahlého terénu. Na výpočet aritmetického priemeru výškovej úrovne podlahy vzhľadom na terén sa uvažujú najmenej štyri reprezentatívne body po obvode posudzovaného podlažia. V prípade pravouhlého pôdorysu jeho vrcholy, v zložitejších prípadoch body s maximálnymi a minimálnymi hodnotami výškovej úrovne vzhľadom na terén.


Podkrovie

Podkrovie je vnútorný priestor domu prístupný z posledného nadzemného podlažia vymedzený konštrukciou krovu a ďalšími stavebnými konštrukciami; určený je na účelové využitie; za podkrovie sa pritom považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú strešnú, resp. stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica výšky bežného nadzemného podlažia domu. Podkrovie sa nezahŕňa do počtu nadzemných podlaží stavby, uvádza sa menovite (napríklad rodinný dom má dve nadzemné podlažia a podkrovie).


Podlažná plocha objektu

Podlažná plocha je súčet plôch všetkých podlaží objektu vrátane ohraničujúcich konštrukcií. Pri bilancovaní podlažných plôch sa uvádza zvlášť podlažná plocha nadzemnej a podzemnej časti objektu.
Stavebná čiara
Stavebná čiara

Stavebná čiara predstavuje smernú líniu, ktorú má dodržať budúca zástavba, pričom ju nesmie prekročiť smerom k ulici. Vymedzená je najmä v polohách s vyššími nárokmi na formovanie verejného priestoru. Je stanovená v územnom pláne. Stavebná čiara sa nezhoduje s hranicou pozemku (nie je to jedna a tá istá vec, ale stavebná čiara v určitých prípadoch môže kopírovať hranicu pozemku). Od stavebnej čiary je možné ustúpiť smerom dovnútra pozemku v rozsahu povolenom v územnom pláne, prípadne ju prekročiť architektonickými prvkami aj smerom k ulici, ale tiež len v rozsahu povolenom v územnom pláne.
Ustúpené podlažie - definícia
Ustúpené podlažie

Ustúpené podlažie je najvyššie nadzemné podlažie stavby, ktorého zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy podlažia nachádzajúceho sa pod ním. Takéto podlažie sa nezahŕňa do počtu nadzemných podlaží stavby, uvádza sa menovite.


Zastavaná plocha

Zastavaná plocha stavby je plocha ortogonálneho priemetu vonkajšieho obvodu zvislých konštrukcií najrozsiahlejšej časti stavby vnímateľnej nad terénom do vodorovnej roviny. Do zastavanej plochy sa nepočíta pôdorysný priemet markízy, balkónov, nekrytých terás a podobne.

Ďalšie dôležité informácie nájdete v týchto dokumentoch (po kliknutí sa Vám otvoria)

Slovenská technická norma STN 73 4301 Budovy na bývanie (nie je voľne k dispozícii, slovenské technické normy sú bohužiaľ prístupné iba za poplatok)

Stavebný zákon - Zákon č. 50/1976 Zb.

Vyhláška č. 532 z roku 2002 (sú tu definované odstupy stavieb)

Územný plán hlavného mesta Bratislavy

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020