Článok Ako vybaviť stavebné povolenie

Ako vybaviť stavebné povolenie

Podmienky vydania stavebného povolenia sa môžu mierne líšiť na každom stavebnom úrade. Z tohto dôvodu je najistejšie vopred zájsť na váš príslušný stavebný úrad (obvykle je súčasťou miestneho úradu), a spýtať sa, čo všetko budú požadovať k vydaniu stavebného povolenia. Potom je najlepšie postupovať podľa ich zoznamu. Tlačivo žiadosti o stavebné povolenie nájdete obvykle na internetovej stránke príslušného stavebného úradu - obce v sekcii oddelenie územného rozvoja.

V tlačive žiadosti o vydanie stavebného povolenia bude okrem základných osobných údajov potrebné uviesť:
        
         -  druh, účel a miesto stavby (tieto údaje máte uvedené v projekte stavby)

         -  predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby

         -  parcelné čísla a spôsob doterajšieho využitia pozemku určeného na stavbu

         -  meno, priezvisko a adresu projektanta

         -  údaj, či sa stavba realizuje dodávateľsky (stavebnou firmou) alebo svojpomocne

         -  zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi (majitelia susedných pozemkov, ich mená a adresy)


Okrem toho budete potrebovať nasledovné dokumenty ako prílohy k žiadosti o vydanie stavebného povolenia:
         
         -  kompletná projektová dokumentácia stavby v 2 vyhotoveniach. Po vydaní stavebného povolenia 1 vyhotovenie ostáva na stavebnom úrade na archívne účely

         -  výkres osadenia stavby (situácia) so zakreslením a okótovaním objektu projektantom (tento výkres býva súčasťou projektu stavby)

         -  v prípade, že stavbu realizujete svojpomocne, meno a adresa stavebného dozoru s fotokópiou oprávnenia

         -  ak sa stavba bude realizovať dodávateľsky (stavebnou firmou), názov a adresa dodávateľa stavby s fotokópiou oprávnenia na vykonávanie stavebnej činnosti

         -  list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace) alebo iný právny dokument oprávňujúci použiť pozemok na výstavbu

         -  právoplatné územné rozhodnutie, resp. záväzné stanovisko pre umiestnenie stavby (nevyžaduje sa pokiaľ máte zlúčené stavebné a územné konanie)

         -  vyjadrenie príslušných správcov sietí - vodární, elektrární, prípadne plynární (kvôli napojeniam na ich siete)

         -  vyjadrenia ďalších inštitúcií na základe konkrétnych požiadaviek stavebného úradu (napr. k odňatiu poľnohospodárskej pôdy, k odpadom a podobne)


Vhodné je zabezpečiť si súhlasné vyjadrenia správcov sietí, prípadne ďalších inštitúcií dostatočne dlho pred požiadaním o stavebné povolenie, pretože každá inštitúcia má zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie a je zbytočné predlžovať stavebné konanie čakaním na ich vyjadrenie.

Pokiaľ plánujete stavať na pozemku, ktorý je klasifikovaný ako orná pôda, záhrada alebo vinica (tento údaj je uvedený na liste vlastníctva ako druh pozemku), budete k stavebnému povoleniu navyše potrebovať súhlas okresného úradu s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu. Príslušnému okresnému úradu - odbor pozemkový a lesný musíte predložiť žiadosť o trvalé odňatie pôdy s nasledovnými prílohami:

- list vlastníctva k vynímanej parcele (nie starší ako 3 mesiace)

- kópia z katastrálnej mapy s vynímanou parcelou (nie staršia ako 3 mesiace)

- výkres situácie spolu s technickou správou z projektu stavby

- súhlas obce s vyňatím pozemku

- určenie bonity pôdy (pokiaľ máte ornú pôdu potom to vybavíte na katastri

- bilancia skrývky poľn. pôdy (pokiaľ vynímate plochu do 1 000m2, potom si ju môžete spracovať sami - stiahnite si náš vzor bilancie skrývky poľnohospodárskej pôdy).

- geometrický plán, v ktorom bude zakreslené, ktorá časť parcely sa má vyňať (je potrebné len v prípade, pokiaľ sa má vyňať len časť parcely, napríklad len časť pod budúcou stavbou, geometrický plán k vyňatiu časti parcely Vám vypracuje geodet).

Domová čistiareň odpadových vôd alebo studňa na pitné účely si vyžadujú samostatné stavebné povolenie. Jedná sa o vodné stavby, ktoré povoľuje príslušný okresný úrad - štátna vodná správa.
Vyjadrenia správcov sietí
Vyjadrenia príslušných správcov sietí

Správcovia sietí sú väčšinou (okrem vodární) oddelené firmy od dodávateľov elektriny, plynu a podobne. Napríklad SPP a.s. je dodávateľom plynu pre väčšinu domácností na Slovensku, avšak pokiaľ chcete žiadať o vyjadrenie k napojeniu Vášho budúceho domu na plyn, musíte osloviť firmu SPP Distribúcia a.s., ktorá vlastní a prevádzkuje plynovody.

Plyn

Prevádzkovateľom plynovodov je na Slovensku len jedna firma - SPP Distibúcia a.s., u ktorej si musíte požiadať o pripojenie nového odberného miesta - domácnosti. Žiadosť sa dá vyplniť priamo na internete a odoslať elektronicky aj s potrebnými prílohami vo formáte pdf, čo považujeme za najrýchlejší spôsob. Podrobný návod nájdete na našej stránke Ako si vyžiadať pripojovacie podmienky od SPP.

Elektrina

Distribučné firmy elektriny sú na Slovensku tri - Západoslovenská distribučná a.s.(ZSDIS), Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.(SSE - Distribúcia) a Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD). Vždy odporúčame navštíviť internetovú stránku príslušného distribútora a obvykle v sekcii odberatelia elektriny - domácnosti sa nachádzajú tlačivá žiadostí o pripojenie domácností do distribučnej sústavy.

Žiadosť stačí vyplniť, vytlačiť a priložiť časť elektroinštalácie z Vášho projektu domu spolu s výkresom situácie a podať do poštou alebo osobne do podateľne príslušného správcu siete. Následne Vám ostáva už len čakať na ich vyjadrenie, ktoré by Vám malo prísť najneskôr do 30 dní od podania žiadosti.

Vodovod a kanalizácia

Vodárenských spoločností je na Slovensku celkom 16, takže si vždy treba nájsť príslušného správcu podľa Vášho miesta stavby. Vždy odporúčame navštíviť internetovú stránku príslušného správcu vodovodu a kanalizácie, kde sa nachádzajú tlačivá žiadostí o vyjadrenie k projektovej dokumentácii (podávate pokiaľ nemáte prípojku na pozemku), prípadne žiadosti o pripojenie domácností k vodovodu a kanalizácii (podávate pokiaľ už máte hotovú prípojku na pozemku).

Žiadosť stačí vyplniť, vytlačiť a priložiť časť zdravotechnika z Vášho projektu domu spolu s výkresom situácie a podať do poštou alebo osobne do podateľne príslušného správcu siete. Následne Vám ostáva už len čakať na ich vyjadrenie, ktoré by Vám malo prísť najneskôr do 30 dní od podania žiadosti.
Úrady
Po predložení žiadosti o vydanie stavebného povolenia s kompletnými prílohami, projektovou dokumentáciou a zaplatením správneho poplatku má stavebný úrad 30 dní na to, aby vydal rozhodnutie.

Stavebné povolenie nadobúda platnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty, počas ktorej sa môžu ešte spresniť detaily každou zo zúčastnených strán. Právoplatnosť musí stavebný úrad zvlášť potvrdiť.

Stavebné povolenie štandardne stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti (jeho platnosť sa však dá predĺžiť).

Inžinierske služby

Pokiaľ nechcete vybavovať všetky doklady a vyjadrenia k stavebnému povoleniu sami, alebo Vám to nedovoľujú pracovné povinnosti, môžete využiť služby inžinierskej činnosti v stavebníctve (takzvaný "inžiniering"). V rámci takýchto služieb ste potom zastupovaný pred príslušnými úradmi, pričom všetky dokumenty a stanoviská k stavbe Vám zabezpečí osoba vykonávajúca inžiniering. Týmto môžete ušetriť množstvo času, čo záleží samozrejme od rozsahu požadovaných vyjadrení. Pokiaľ máte záujem o takéto služby, radi Vám ponúkneme naše služby v oblasti inžinieringu.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020