Článok - Kedy sa vyžaduje stavebné povolenie

Kedy sa vyžaduje stavebné povolenie?

Kedy treba žiadať o stavebné povolenie:

-  keď má stavba viac ako 25 m2 zastavanej plochy

-  keď je stavba vyššia ako 5,0 m (pri podzemnej stavbe pokiaľ je hlbšia ako  3,0 m)

-  keď stavba mení svoj objem (napríklad nadstavbou alebo prístavbou)

-  pri zateplení stavby (vyžaduje sa aj statický posudok a projekt požiarnej ochrany)

-  pokiaľ sa menia nosné steny v objekte (vyžaduje sa aj statický posudok)

-  pokiaľ sa mení tvar strechy (ide o zásah do nosných konštrukcií)
Kedy stačí ohlásenie stavebnému úradu:

-  keď sa jedná o prízemnú stavbu a jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m

-  keď sa jedná o podzemnú stavbu a jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 3 m

-  keď staviate prípojky (voda, kanál, plyn, elektrina a iné)

-  keď chcete zaskliť balkón v rámci bytového domu

-  keď meníte nenosné steny (priečky) v rámci bytového domu (sú spoločným majetkom)

-  keď staviate nový plot
Kedy netreba ohlášku ani stavebné povolenie:

-  keď meníte krytinu na streche

-  keď meníte okná a dvere

-  keď meníte elektroinštalácie v rámci objektu

-  keď meníte nenosné steny (priečky) v rámci rodinného domu

-  keď meníte plot v rámci jeho existujúceho trasovania a využívate jeho existujúce základy


Stavebný zákon č. 50/1976 Zb rozlišuje tri druhy stavieb (drobné stavby, jednoduché stavby a všeobecné stavby) a podľa tohto delenia predpisuje typ konania/povolenia (ohláška alebo územné konanie a stavebné konanie, prípadne zlúčené stavebné konanie)

Drobné stavby (postačuje ohláška) sú:

-  prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m

-  podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice alebo žumpy

-  prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu

-  oplotenie
Projekt garáže
Drobné stavby môžu mať len doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Pri drobných stavbách preto postačuje ohlásenie stavebnému úradu.
Na obrázku uvádzame príklad drobnej stavby - garáž z nášho katalógu projektov. Táto garáž má zastavanú plochu menšiu ako 25 m2 a jej výška nepresahuje 5 m, z čoho vyplýva, že jej stavbu stačí stavebnému úradu len ohlásiť.

Jednoduché stavby (možnosť zlúčenia územného a stavebného konania) sú:

-  budovy na bývanie, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie

-  prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m

-  podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m

- stavby na individuálnu rekreáciu

-  oporné múry
Pri jednoduchých stavbách treba žiadať o územné aj stavebné povolenie avšak je tu možnosť zlúčenia územného a stavebného konania. Zlúčenie územného a stavebného konania je možné v tom prípade, ak podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území, to znamená, že idete stavať na pozemku, ktorý bol v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu bytovú výstavbu. V tomto prípade môže stavebník podať ihneď žiadosť na zlúčené územné a stavebné konanie.
Projekty domov - Projekt rodinného domu O80
Projekty domov - Projekt rodinného domu I105
Projekty domov - Projekt rodinného domu O2-130
Na obrázkoch hore uvádzame príklady jednoduchých stavieb - rodinné domy z nášho katalógu projektov domov. Všetky uvedené rodinné domy majú zastavanú plochu menšiu ako 300m2, maximálne jedno nadzemné podlažie a podkrovie. Pri takýchto stavbách je možné podať žiadosť na zlúčené územné a stavebné konanie.

Všeobecné stavby (oddelené územné aj stavebné konanie) sú:

-  stavby, ktorých zastavaná plocha presahuje 300 m2 v prípade budov na bývanie

-  pokiaľ sa nejedná o budovy na bývanie, stavby ktorých zastavaná plocha presahuje 50 m2

-  stavby ktoré majú dve a viac nadzemných podlaží, alebo 7,0 m od úrovne najnižšej časti okolitého terénu v kontakte so stavbou
Pri všeobecných stavbách treba žiadať o územné rozhodnutie aj o stavebné povolenie zvlášť, čiže v dvoch oddelených konaniach. Konanie o stavebné povolenie môže byť začaté až po právoplatnom vydaní územného rozhodnutia.
Projekty domov - Projekt rodinného domu L2-145
Projekty rodinných domov - O105
Projekty rodinných domov na mieru
Na obrázkoch hore uvádzame príklady všeobecných stavieb - rodinné domy z nášho katalógu projektov domov. Uvedené rodinné domy majú minimálne dve nadzemné podlažia, v prípade radových domov na obrázku vpravo, aj zastavaná plocha presahuje 300m2. Pri takýchto stavbách je treba žiadať o územné rozhodnutie aj stavebné povolenie zvlášť.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020