Ceny projekčných prác

Cenník služieb - individuálne projekty

Ceny projekčných prác ku katalógovým domom (osadenie domu, prípojky a iné) nájdete v našom cenníku doplnkových služieb
Od čoho závisí cena projekčných prác?

Tvorba ceny za projekčné práce je závislá od viacerých faktorov ako veľkosť stavby, odhadované náklady na zhotovenie stavby, počet nadzemných a podzemných podlaží stavby, sklon terénu, ako aj náročnosť riešení a detailov požadovaných klientom.

Uverejnený cenník preto nie je záväzný, slúži skôr ako pomôcka pre klientov na orientačný výpočet ceny za projekčné práce. Záväznú cenu obsahuje až na mieru vypracovaná cenová ponuka projekčných prác, ktorú Vám radi zašleme podľa Vašich individuálnych požiadaviek.

Základná orientačná cena za projekčné práce sa odvíja od plochy navrhovaného objektu a počtu podlaží. V niektorých prípadoch sa ešte navyšuje o príplatky (napríklad príplatok za projekt vo svahu) alebo znižuje o zľavy (napríklad na základe opakovateľnosti stavby alebo dlhšieho termínu na vypracovanie projektu).

Ako počítame plochu navrhovaného objektu?

Do plochy navrhovaného objektu sa počítajú úžitkové plochy všetkých miestností v rámci navrhovaného domu. Takisto sa do plochy navrhovaného objektu započítava plocha riešenej garáže, záhradného skladu, altánku, zastrešenej terasy alebo iného riešeného objektu súvisiaceho so stavbou domu. Do plochy navrhovaného objektu sa nezapočítavajú plochy pod obvodovými ani vnútornými stenami.
Architektonická štúdia - uvodný obrázok

Architektonická štúdia od 4€ za m2

Na čo slúži architektonická štúdia

Architektonická štúdia je proces návrhu Vášho rodinného domu, ktorého výsledkom je elaborát, na základe ktorého je možné bez problémov spracovať projekt pre stavebné povolenie alebo projekt pre realizáciu stavby. Vďaka architektonickej štúdii si spolu ozrejmíme množstvo súvislostí, o ktorých ste predtým možno ani netušili. V úvode štúdie spolu naformulujeme požiadavky na návrh domu a spolu zistíme prípadné obmedzenia výstavby v danej lokalite.

Na základe týchto podkladov potom navrhneme pôdorys Vášho budúceho rodinného domu. Navrhnutý pôdorys, obvykle po niekoľkých kolách úprav, získa finálnu podobu. Na základe pôdorysu vypracujeme 2D pohľady ako aj 3D model objektu, kde spolu doladíme estetické a materiálové prvky.

Naša ponuka

Architektonickú štúdiu ponúkame v 2 variantoch spracovania, od ktorých sa odvíja samotná cena štúdie:

1. Kompletná architektonická štúdia

výsledkom tohto procesu je kompletný návrh rodinného domu spracovaný do elaborátu na formáte A3, ktorý obsahuje výkres situácie RD na pozemku, pôdorysy všetkých podlaží, tabuľky miestností, schematický rez, všetky 2D pohľady, minimálne tri 3D pohľady na objekt z exteriéru, materiálové varianty riešenia exteriéru vyobrazené na 3D modeli a stručnú sprievodnú správu.

Cena 7€/m
2 plochy navrhovaného objektu, minimálne 600 €
Pre objekty s viac ako 180 m2 plochy sa určí individuálna zľava na prevyšujúce m2. Cena platí pre 1-podlažné domy, v ostatných prípadoch účtujeme príplatok 20%.

2. Základná architektonická štúdia 

výsledkom tohto procesu je návrh rodinného domu spracovaný v digitálnej forme vo formáte pdf, ktorý obsahuje výkres situácie RD na pozemku, pôdorysy všetkých podlaží, tabuľky miestností a všetky 2D pohľady.

Cena 4€/m
2 plochy navrhovaného objektu, minimálne 300€
Pre objekty s viac ako 180 m
2 plochy sa určí individuálna zľava na prevyšujúce m2. Cena platí pre 1-podlažné domy, v ostatných prípadoch účtujeme príplatok 20%.

Poznámka: Uvedené ceny architektonických štúdií sú stanovené za predpokladu pokračovania v projekte na stavebné povolenie alebo realizáciu stavby. V prípade vypracovania len samostatnej architektonickej štúdie, sa účtuje príplatok 20% k uvedeným cenám.

Poznámka: Oba varianty architektonickej štúdie obsahujú jeden návrh na základe požiadaviek klienta a jednu prípadnú zásadnú zmenu návrhu. Drobné úpravy sú počas tvorby návrhu zahrnuté v cene štúdie. Drobné úpravy sú také, ktoré neovplyvňujú statické ani funkčné riešenie objektu.
Projekt na stavebné povolenie - uvodný obrázok

Projekt na stavebné povolenie od 24€ za m2

Na čo slúži projekt na stavebné povolenie

Projekt na stavebné povolenie slúži na vydanie stavebného povolenia. Je menej podrobný ako projekt pre realizáciu stavby a neobsahuje výkresy detailov ani výkazy materiálov a prvkov. Projekt na stavebné povolenie vieme preto vypracovať rýchlejšie a lacnejšie ako projekt pre realizáciu stavby. Výhodný je hlavne pri jednoduchších rodinných domoch, ktoré sa dajú postaviť aj z projektu na stavebné povolenie a tým ušetriť potrebné financie na stavbu domu.

Naša ponuka

Projekt na stavebné povolenie ponúkame na základe ukončenej architektonickej štúdie, prípadne ak už má klient úplne jasnú a funkčnú predstavu o svojom budúcom dome (to znamená minimálne fungujúci pôdorys vrátane hrúbok stien, okien a dverí, nakreslený v mierke 1:100 alebo 1:50).

Projekt na stavebné povolenie obsahuje výkres situácie objektu, sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, výkresy stavebnej časti (pôdorysy, pohľady, rezy), projekt statiky, projekt vodovodu, kanalizácie, plynoinštalácie, projekt vykurovania, projekt rekuperácie, projekt elektroinštalácií a bleskozvodu, projekt požiarnej ochrany, výpočet energetickej hospodárnosti budovy (EHB) ako aj projekty všetkých potrebných prípojok.

Cena 24€/m
2 plochy navrhovaného objektu, minimálne 2400€
Pre objekty s viac ako 180 m
2 plochy = 4320€ + 12€ za každý m2 prevyšujúci 180 m2. Cena platí pre 1-podlažné domy, v ostatných prípadoch účtujeme príplatok 20%.

Pri projekte vo svahu (ak základy nie sú v jednej rovine) sa účtuje príplatok 20% k uvedeným cenám.
Pri projekte dvojdomu (pokiaľ je identický/zrkadlený) sa pripočítava 40% k cene prvého domu.
Pri projekte radového domu sa k cene prvého domu pripočítava 40% za každú bytovú jednotku
.

Poznámka: cena nezahŕňa riešenie inteligentnej elektroinštalácie, kamerového systému, bazénovej techniky a iných doplnkových nadštandardných riešení. Tieto sú spoplatnené individuálnym príplatkom podľa náročnosti riešenia
Projekt pre realizáciu stavby - uvodný obrázok

Projekt pre realizáciu stavby od 36€ za m2

Na čo slúži projekt pre realizáciu stavby

Projekt pre realizáciu stavby (realizačný projekt) slúži na vydanie stavebného povolenia, ako aj pre samotnú realizáciu stavby. Jedná sa o podrobnejší projekt ako je projekt na stavebné povolenie. Realizačný projekt obsahuje všetko čo je súčasťou projektu na stavebné povolenie, navyše obsahuje podrobnejšie okótované výkresy, riešenie stavebných detailov, výkaz okien a dverí, výkaz klampiarskych a stolárskych prvkov, výkaz výmer a materiálov ako aj rozpočet. Takisto projekty jednotlivých profesií sú spracované podrobnejšie a obsahujú výkresy navyše - napr. rezy kanalizáciou a vodovodom, podrobnejšie vykreslené kladačské plány a vystuženia atď.

Naša ponuka

Projekt pre realizáciu stavby ponúkame na základe ukončenej architektonickej štúdie, prípadne ak už má klient úplne jasnú a funkčnú predstavu o svojom budúcom dome (to znamená minimálne fungujúci pôdorys vrátane hrúbok stien, okien a dverí, nakreslený v mierke 1:100 alebo 1:50).

Cena 36€/m
2 plochy navrhovaného objektu, minimálne 3600€
Pre objekty s viac ako 180 m
2 plochy = 6480€ + 18€ za každý m2 nad 180 m2. Cena platí pre 1-podlažné domy, v ostatných prípadoch účtujeme príplatok 20%.

Pri projekte vo svahu (ak základy nie sú v jednej rovine) sa účtuje príplatok 20% k uvedeným cenám.
Pri projekte dvojdomu (pokiaľ je identický/zrkadlený) sa pripočítava 40% k cene prvého domu.
Pri projekte radového domu sa k cene prvého domu pripočítava 40% za každú bytovú jednotku

Poznámka: cena nezahŕňa riešenie inteligentnej elektroinštalácie, kamerového systému, bazénovej techniky a iných doplnkových nadštandardných riešení. Tieto sú spoplatnené individuálnym príplatkom podľa náročnosti riešenia
Ostatné služby - uvodný obrázok

Ostatné služby od 25€ / hodina

Fotorealistické vizualizácie

Pokiaľ máte od nás spracovaný 3D model (z architektonickej štúdie), 1 fotorealistická vizualizácia stojí 80€.
Pokiaľ je potrebné stavbu najprv namodelovať v 3D, prvá vizualizácia stojí od 150€ (podľa náročnosti), každá ďalšia 80€.

Odborné konzultácie

V rámci odbornej konzultácie sa Vám pokúsime v čo najkratšom čase odovzdať čo najviac informácií, prípadne Vám pomôžeme s riešením Vášho problému
z oblasti stavebníctva.

Odborné konzultácie sú spoplatnené sumou 40€ za hodinu. Účtované sú za každých začatých 15 minút sumou 10€.
Úvodná konzultácia k individuálnemu projektu v trvaní 30 minút je poskytovaná zdarma.

Autorský dozor

Cena za výkon autorského dozoru je 35€ / hod. dozoru + náhrady za cestu (20€ / hod. cesty + 0,3€ / km cesty jednosmerne).
EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020