Ako si vybrat a kupit pozemok, kupa pozemku od viacerych vlastnikov

Ako postupovať pri kúpe pozemku?

Našli ste pozemok, ktorý sa vám páči a rozhodujete sa, či ho kúpiť? Ak ste sa doteraz s takouto situáciou nestretli, naštudujte si najprv vhodný postup a všetky potrebné náležitosti, ktoré by nemali uniknúť vašej pozornosti. 

 

Pokiaľ ste ešte nenašli vhodný pozemok, prečítajte si náš článok ako si vybrať správny pozemok pre vás

 

Našli ste pozemok a ste v procese zvažovania kúpy pozemku


 

V tomto štádiu si overte všetky potrebné údaje a náležitosti, a tiež zhodnoťte, či daný pozemok spĺňa právne a fyzické očakávania.

 

Začnite s lokalitou - preverte si aké obmedzenia sa týkajú daného pozemku, máme na mysli obmedzenia vyplývajúce z vlastníckych vzťahov, z územného plánu obce, z ochranných pásiem inžinierskych sietí a stavieb a podobne. Tejto problematike sa podrobne venujeme v článku - na čo si dať pozor pred kúpou pozemku 

 

Okrem uvedených potenciálnych obmedzení je dobré informovať sa o nasledovných veciach:

 

1/ kontaminovanosť pôdy / okolia (na Slovensku sa často vyskytuje kontaminácia radónom)

2/ zosuv pôdy v okolí

3/ poveternostné podmienky

4/ výskyt podzemných vôd

5/ výskyt močiarov v okolí

6/ výskyt povodňových zón

 

Pokiaľ nenájdete žiadne obmedzenie, ktoré by vám bránilo v kúpe daného pozemku, preverte si právne náležitosti.

 

Prvým zdrojom informácii o danom pozemku je list vlastníctva. Skontrolujte či údaje na ňom sedia s tým, čo tvrdí predávajúci. Dočítate sa tu aj o charaktere pozemku, z ktorého by vás najviac mal zaujímať:

 

1/ Druh pozemku - Pokiaľ nie je pozemok vedený ako zastavaná plocha alebo ostatná plocha je potrebné vyňať ho z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (napríklad orná pôda, záhrada, vinica). Toto nie je problém, pokiaľ je pozemok v územnom pláne príslušnej obce určený na zástavbu rodinnými domami.

 

2/ Vlastníci - Túto informáciu nájdete v časti „B“ listu vlastníctva. Preverte si, či má pozemok jedného vlastníka (predávajúceho) alebo ich je viac, čo znamená, že pre kúpu pozemku musíte jednať s viacerými osobami.

 

3/ Ťarchy alebo vecné bremená - nájdete ich v časti „C“ listu vlastníctva. Sú to právne náležitosti, ktoré vás môžu v kúpe obmedziť, prípadne budete musieť kúpu zrealizovať s nimi. Ak v tejto časti nájdete plombu, znamená to, že na uvedený pozemok je aktuálne na katastri podané nejaké konanie (môže ísť o vklad, zmenu údajov, zriadenie vecného bremena, zriadenie záložného práva banke a podobne). Po dobu pokiaľ je na liste vlastníctva vyznačená plomba, sa nedá s pozemkom nakladať, t.j. napríklad podať na kataster vašu kúpnu zmluvu na tento pozemok. Plomba takto slúži ako ochrana pred ďalšími podaniami na nehnuteľnosť do doby kým sa nevyrieši prvé konanie na túto nehnuteľnosť.

 

4/ Vecné bremená - poznáme dve: „in rem“ (v prospech nehnuteľnosti) a „in personam“ (v prospech určitej osoby). Môže ísť o povinnosť niečo strpieť (napríklad ochranné pásma), niečoho sa zdržať alebo právo na niečo (napríklad právo prechodu cez pozemok alebo záložné právo). 

 

Druhý zdroj informácii o predmetnom pozemku je katastrálna mapa. V nej sa nachádzajú údaje o tvare pozemku, jeho rozmeroch ako aj rozložení susedných parciel. Pozemky (povedzme oplotená záhrada, ktorú chcete kúpiť) bežne bývajú zložené z viacerých parciel. Ku katastrálnej mape sa dostanete ľahko, pretože je verejne dostupná na stránke Geodetického a kartografického ústavu, kde stačí poznať súpisné číslo alebo číslo parcely a príslušné katastrálne územie.

 

Prístupové cesty, komunikácie a inžinierske siete sú rovnako dôležitým faktorom kúpy. Zistite od predávajúceho, či je na pozemok privedená elektrická, plynová, vodovodná a kanalizačná prípojka.

 

Takisto si overte aký je prístup k pozemku a v akom stave sú komunikácie v bezprostrednom okolí. Prístup na pozemok je potrebné overiť nielen v teréne (či je pozemok fyzicky prístupný), ale aj po právnej stránke na katastrálnej mape (či je parcela pod prístupovou cestou obecná (verejná), alebo ju niekto vlastní a budete od neho ku kúpe pozemku potrebovať zriadiť aj vecné bremeno práva prechodu a prejazdu). Bez toho, aby ste mali po právnej stránke zabezpečený prístup na pozemok vám žiadny stavebný úrad nevydá stavebné povolenie na rodinný dom.

 

Pozemok v

ám vyhovuje a ste pripravený na kúpu


 

V prípade, že ste presvedčený o kúpe, dohodnite si stretnutie na podpis kúpno-predajnej zmluvy s predávajúcim. Zmluva musí spĺňať všetky právne náležitosti a podpis predávajúceho musí overiť notár. Dva podpísané originály zmluvy musíte predložiť na kataster s návrhom na vklad a jeden podpísaný originál si necháva každý z účastníkov. Zmluvu treba podať na kataster do 3 rokov od kúpy, inak platí, že ste od zmluvy odstúpili.

 

Čo robiť pri kúpe pozemku od viacerých vlastníkov?

 

Ak je v liste vlastníctva uvedených viacero vlastníkov, pri kúpe pozemku musíte jednať so všetkými. Obyčajne sú to viaceré fyzické osoby alebo je možná aj kombinácia napríklad so Slovenským pozemkovým fondom, tu však je ako účastník právneho vzťahu uvedený správca.

 

V prípade, že máte záujem o takýto pozemok, môžete ho prostredníctvom jednej odkupnej zmluvy kúpiť od všetkých vlastníkov. Zo zákona majú spoluvlastníci predkupné právo, čo znamená, že každý spoluvlastník musí vyjadriť súhlas s odkupom. O predkupnom práve pojednáva Občiansky zákonník.

 

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020