Článok - Ochranné pásma stavieb a sietí

Ochranné pásma stavieb a sietí

Ochranné pásma stavieb

Ochranné pásma pohrebísk a krematória (podľa zákona č.470/2005)

Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska.
Ochranné pásmo krematória je 100 m od hranice pozemku krematória

V ochranných pásmach pohrebísk a krematória sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom

Ochranné pásma dopravných ciest (podľa zákona č.35/1984 a 1933/1997)

100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice alebo rýchlostnej komunikácie.
50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy
25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje ako rýchlostná
20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy
15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy

V cestných ochranných pásmach je zakázané vykonávať akúkoľvek stavebnú činnosť vyžadujúcu ohlásenie stavebnému úradu alebo povolenie stavby.

Ochranné pásma železničných tratí (podľa zákona č.513/2009)

pre železničnú dráhu 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy
pre ostatné koľajové dráhy a pre pozemnú lanovú dráhu 15 metrov od osi krajnej koľaje
pre trolejbusovú dráhu 10 metrov od krajného vodiča trakčného trolejového vedenia

V ochrannom pásme železničných tratí je zakázané umiestňovať stavby, ktoré by rušili alebo inak ovplyvňovali trolejové vedenia, ktoré by boli zameniteľné so signalizačnými zariadeniami na dráhe. Na akúkoľvek stavbu v takomto ochrannom pásme treba záväzné stanovisko špeciálneho stavebného úradu.

Ochranné pásma sietí

Ochranné pásmo verejného vodovodu a kanalizácie (podľa zákona č.442/2002 a 276/2001)

1, 5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane.
2, 5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm

V ochrannom pásme verejného vodovodu a kanalizácie je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať konštrukcie alebo stavby a vysádzať trvalé porasty.

Ochranné pásma vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (podľa zákona č.656/2004)

od 1 kV do 35 kV vrátane pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7m, pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, pre zavesené káblové vedenie 1 m
od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m (merané od krajného vodiča)
od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m (merané od krajného vodiča)
od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m (merané od krajného vodiča)
nad 400 kV 35 m (merané od krajného vodiča)

V ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia je zakázané zriaďovať stavby a konštrukcie ako aj vysádzať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m.

Ochranné pásma vonkajšieho podzemného elektrického vedenia (podľa zákona č.656/2004)

1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
3 m pri napätí nad 110 kV

V ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia je zakázané zriaďovať stavby a konštrukcie ako aj vysádzať akékoľvek trvalé porasty.

Ochranné pásma plynárenských zariadení (podľa zákona č.656/2004)

1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0, 4 MPa
4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm
8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm
12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm
50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm

Vykonávať akékoľvek činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení je možné len so súhlasom prevádzkovateľa siete a pod jeho dohľadom.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020