Článok - Kvalitné základy pre Váš rodinný dom

Kvalitné základy pre Váš rodinný dom

Základy rodinného domu je potrebné správne navrhnúť už vo fáze tvorby projektu rodinného domu. V našom článku sa dozviete na čo si dať pozor pri tvorbe projektu, aký základ zvoliť, ako vyriešiť zateplenie základov a mnohé iné.

Kde sa vyžadujú základy
        
Základy domu prenášajú celkové zaťaženie z objektu do zeme. Vo všeobecnosti je preto potrebné robiť základy pod všetky nosné konštrukcie – steny a stĺpy. Nosné steny rodinných domov sú zvyčajne tvorené obvodovými stenami, prípadne jednou alebo viacerými vnútornými nosnými stenami. Priečky základ zvyčajne nepotrebujú, pretože zaťaženie neprenášajú. Takisto montované komíny pre rodinné domy (Schiedel, Heluz a podobné) obvykle nepotrebujú základ, pretože podkladový betón vystužený kari sieťou o hrúbke 150mm pri bežných výškach komína do 6 m bezpečne prenesie ich zaťaženie. Konkrétny typ komína a jeho váha však musí byť predmetom statického posúdenia.

Projektová príprava
         
Ešte pred začatím prác na projekte domu je vhodné dať si vypracovať inžiniersko-geologický prieskum pôdy na vašej parcele. Takýto prieskum nám dá odpoveď na zloženie základovej zeminy, výšku spodnej vody, existenciu prípadných navážok a zároveň dá odporučenie k projektovému riešeniu základov domu. Na základe prieskumu môže potom statik presne nadimenzovať základy na zistenú únosnosť zeminy.

Pokiaľ si pred vypracovaním projektu domu nedáte spracovať inžiniersko-geologický prieskum, tak Vám statik môže nadimenzovať základy len empiricky, na všeobecnú základovú zeminu so štandardnými vlastnosťami. Takto nadimenzované základy síce vyhovujú vo väčšine prípadov, ale môže sa ľahko stať, že ich budete mať zbytočne predimenzované.

Typy základov pre rodinný dom

Rozhodnutie aký typ základov použiť pri stavbe domu, je potrebné urobiť už v projekte domu. Pre rodinné domy sa v absolútnej väčšine prípadov navrhujú základy vo forme základových pásov, prípadne ako základová doska. Každý typ základov má svoje opodstatnenie pri iných základových podmienkach a požiadavkách investora na rodinný dom. 

Základové pásy

Základové pásy sú najbežnejší typ základov pre rodinné domy. Musia byť uložené vždy do nezámrznej hĺbky podľa konkrétnej teplotnej oblasti, v ktorej sa bude rodinný dom nachádzať, prípadne hlbšie ak sa ani tu nenachádzajú zeminy s dostatočnou únosnosťou. Napríklad pre Bratislavu je nezámrzná hĺbka minimálne 80 cm od rastlého terénu. Do nezámrznej hĺbky sa pásy ukladajú preto, aby sa nestalo, že zem pod nimi zmrzne, čím zväčší svoj objem a následne ich nadvihne. Nadvihnutie základových pásov by spôsobilo pnutie v konštrukcii domu (napríklad stene), čoho výsledkom by boli trhliny rôzneho rozsahu.

Šírka základových pásov je daná váhou zaťaženia ako aj únosnosťou zeminy. Jednopodlažný rodinný dom má štandardne nižšie zaťaženie ako dvojpodlažný dom a môže mať teda aj užšie základové pásy. Šírka základových pásov sa môže okrem toho meniť aj v rôznych miestach tak, aby sme dosiahli rovnomerný tlak na základovú zeminu. Základové pásy spotrebujú za štandardných podmienok menej betónu ako základová doska a sú teda obvykle najekonomickejším riešením.

Základové pásy môžeme zhotoviť ako prosté (nevystužené) alebo vystužené oceľovou stavebnou výstužou. Výstuž základových pásov pri štandardných základových pomeroch nie je potrebná, ale napríklad pri seizmickom alebo inom dynamickom zaťažení sa prejaví jej zmysel, napríklad pokiaľ na základy pôsobí dynamické zaťaženie od blízko prechádzajúcich ťažkých kamiónov, kde by vibrácie v zemine a základoch mohli spôsobiť trhliny na fasáde domu.

Základová doska

Základová doska sa väčšinou realizuje v projektoch domov pasívneho štandardu alebo pri domoch s veľmi zlými neúnosnými zeminami. Základy domu pri použití základovej dosky vytvárajú oveľa menší tlak na základovú zeminu ako pri základových pásoch, ktoré majú výrazne menšiu plochu v horizontálnom styku so zeminou. Výhodou základovej dosky je možnosť ju kompletne tepelne odizolovať, čo nie je pri základových pásoch možné až v takomto rozsahu. Zmysel to však má iba pri pasívnych domoch, keďže aj pre úroveň nízkoenergetických domov sú správne navrhnuté základové pásy úplne vyhovujúce. Ďalšou výhodou základovej dosky je rovnomerný roznos zaťaženia do základovej zeminy.

Tepelno-technické parametre základov

Základové konštrukcie domu je potrebné navrhnúť správne aj z tepelno-technického hľadiska. Dobre vyriešený detail prestupu tepla od exteriéru alebo základovej zeminy smerom do interiéru Vám zaručí nižšie tepelné straty a vylúči riziko vzniku plesní.

Nižšie uvádzame dva príklady správne vyriešených základov rodinných domov pomocou základových pásov a jeden pomocou základovej dosky.
LEGENDA:

1 - Kusové murivo obvodovej steny   2 - Tepelná izolácia obvodovej steny   3 - Extrudovaný polystyrén   4 - Betónový základ   5 - Železobetónová základová doska   6 - Zhutnený štrkový násyp   7 - Betónová mazanina   8 - Tepelná izolácia podlahy   9 - Tepelná izolácia základov z penového skla alebo XPS
základový pás bez zateplenia základovej časti konštrukcie
základový pás so zateplením základovej časti
základová doska tepelne zaizolovaná po celom svojom obvode
Priebeh teplôt - základový pás bez zateplenia základovej časti konštrukcie
Priebeh teplôt - základový pás so zateplením základovej časti
Priebeh teplôt - základová doska tepelne zaizolovaná po celom svojom obvode
Horné tri obrázky zobrazujú konštrukciu jednotlivých typov základov. Na obrázku vľavo je základový pás bez zateplenia základovej časti konštrukcie, na obrázku v strede je základový pás aj so zateplením základovej časti a na obrázku vpravo sa nachádza základová doska tepelne zaizolovaná po celom svojom obvode.

Spodné tri obrázky zobrazujú na uvedených príkladoch základov priebeh troch teplotných izoterm : 9.3°C, 13.1°C a 16.9°C. Rovnako je zobrazená najkritickejšia teplota v spodnom rohu interiéru. Pre bežné podmienky slovenská technická norma vyžaduje teplotu minimálne 13.1°C v kritickom rohu. Všetky tu uvedené prípady ju prekračujú o približne 5°C, čo je vynikajúci výsledok. Vo výpočte teploty bol uvažovaný vnútorný vzduch o teplote 20°C a exteriérový vzduch o teplote -11°C. Zemina pod základmi bola uvažovaná s teplotou v rozsahu -5°C až 0°C.

Záver

Navrhnúť správne základy pre rodinný dom z hľadiska statického, tepelno-technického a ekonomického je úloha pre odborníkov z viacerých oblastí stavebnej praxe. Vyžaduje takisto spoluprácu zo strany investora pri dodaní všetkých potrebných podkladov.

Všetky naše individuálne ako aj katalógové rodinné domy spĺňajú vyššie zmienené kritéria. Naše projekty domov majú, kvôli univerzálnosti riešenia, základy navrhnuté na štandardné základové pomery, ktoré sa vyskytujú približne v štyroch z piatich prípadov.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020