Článok - Projekty domov s certifikátom A1

Projekty domov s energetickým certifikátom A0

Projektové energetické hodnotenie budovy (EHB)

Každý novonavrhovaný rodinný dom musí k žiadosti o stavebné povolenie doložiť projektové energetické hodnotenie budovy (EHB), ktoré je súčasťou projektu na stavebné povolenie. Toto hodnotenie od projektanta slúži ako podklad pre stavebný úrad na posúdenie, či navrhovaná stavba bude spĺňať v súčasnosti platné predpisy, alebo inak povedané, či prejde energetickou certifikáciou pri kolaudácii.

Na obrázku nižšie uvádzame príklad výstupu z energetického hodnotenia budovy, ktoré je súčasťou projektu stavby.
Energetické hodnotenie budovy v projekte
Energetický certifikát

Každý novopostavený rodinný dom musí mať ku dňu začatia kolaudácie spracovaný energetický certifikát.

Energetické certifikáty môžu vystavovať len osoby so špeciálnym oprávením.

Energetický certifikát má štandardizovaný vzhľad a výpočet, ktorý je podobný v celej európskej únii a má platnosť 10 rokov od vystavenia. Na Slovensku sa vydáva na základe skutočne zrealizovanej stavby, preto je potrebný až ku kolaudácii stavby.

Na obrázku nižšie je uvedený príklad energetického certifikátu (po kliknutí naň sa otvorí pdf súbor s ďalšími informáciami).
Energetický certifikát - príklad
Na energetickom certifikáte sú uvedené dva hlavné údaje o stavbe, ktoré musia spĺňať aktuálne predpisy - a to:
- Celková potreba energie stavby
- Primárna energia stavby

Celková potreba energie


Je to celková energia, udávaná v kWh, ktorú spotrebuje hodnotený dom na 1m2 svojej plochy za rok. Pri rodinných domoch pozostáva z energie potrebnej na vykurovanie domu a na ohrev teplej vody.

Vo výpočtoch celkovej potreby energie sa zohľadňuje orientácia hodnotenej stavby (tepelné zisky/straty oknami), jej konštrukcie (steny, stropy, podlahy...) z hľadiska tepelných strát, straty tepla vetraním a vnútorné zisky tepla z užívania stavby (varenie, pohyb osôb...). Takisto sa hodnotí potreba tepla na prípravu teplej vody. Následne sa výsledky hodnotenej budovy porovnajú s takzvanou referenčnou stavbou a podľa toho ju zaradíme do príslušnej energetickej triedy.

Najväčší problém splniť tieto požiadavky majú logicky jednopodlažné rodinné domy - bungalovy, ktoré znevýhodňuje veľká plocha konštrukcií v styku s exteriérom v pomere k ich úžitkovej ploche (nevýhodný geometrický tvar domu). Kompaktné poschodové domy sú z tohto hľadiska úspornejšie.
Celková potreba energie - požiadavky na stavby

Celková potreba energie je vyjadrená v kWh na m2 za rok. Je rozdelená do tried A, B, C, D, E, F, G.
Od 1.januára 2016
je povinnosťou pre všetky nové budovy na bývanie
splniť požiadavku na celkovú potrebu energiu v triede B (maximálne 110 kWh/m2/rok).

Od 1.januára 2021
je povinnosťou pre všetky nové budovy na bývanie
splniť požiadavku na celkovú potrebu energiu v triede A (maximálne 54 kWh/m2/rok).
Za rozhodujúci termín sa v týchto prípadoch považuje deň podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

Tabuľka nižšie uvádza hodnoty jednotlivých tried podľa celkovej potreby energie budov, príslušná trieda sa potom v energetickom certifikáte zobrazí v stĺpci hodnotenie.
Celková potreba energie budovy
Okrem toho je potrebné splniť samostatné požiadavky na obalové konštrukcie stavieb (steny, strechy, okná a dvere...), ktoré stanovuje teplotechnická norma STN 73 0540-2.

V prehľadnej tabuľke nižšie uvádzame požadované hodnoty tepelných odporov jednotlivých konštrukcií pred rokom 2016, po 1.januári 2016 a po 1.januári 2021:
hodnoty tepelných odporov
Všetky naše katalógové projekty domov, ako aj individuálne navrhované rodinné domy tieto legislatívne požiadavky samozrejme spĺňajú.
Primárna energia

Primárna energia je energia, ktorá neprešla žiadnym procesom premeny.

Rôznym typom primárnej energie ako zemný plyn, kusové drevo a podobne sú priradené rôzne koeficienty "ekologickosti". Týmito koeficientami sa potom násobí vypočítaná celková potreba energie domu a dostávame určitú fiktívnu hodnotu, ktorá nám hovorí, z nakoľko ekologických zdrojov je daný dom prevádzkovaný.

S elektrinou je to mierne komplikovanejšie, pretože tá nie je primárnou energiou (pokiaľ nie je vyrobená fotovoltaickou elektrárňou), ale sekundárnou energiou - vyrába sa z nejakého iného zdroja primárnej energie. Z tohto dôvodu je dôležité z akej primárnej energie elektrina vznikla.

Pokiaľ používame na kúrenie elektrinu od bežných dodávateľov elektriny, potom obvykle predstavuje primárnu energiu na jej výrobu mix jadra (atómové elektrárne), uhlia (uhoľné elektrárne), plynu (paroplynové cykly) a vody (vodné elektrárne). Na základe toho, aký mix zdrojov používa daná krajina na výrobu elektriny, sa stanovuje "ekologickosť" elektriny v danej krajine v rámci Európskej únie. Na Slovensku je elektrina hodnotená ako málo "ekologická", z tohto dôvodu domy čisto vykurované elektrickou energiou, aj pri veľmi nízkej celkovej potrebe tepla na vykurovanie, sa s primárnou energiou dostanú na pomerne vysokú hodnotu.

Pokiaľ používame na kúrenie elektrinu, ktorú napríklad vyrobí fotovoltaická elektráreň na dome, táto už predstavuje "ekologickú" formu energie a dom vykurovaný ňou by prešiel energetickým hodnotením budovy. V praxi samozrejme elektrina z fotovoltaických článkov na bežnom rodinnom dome nedokáže zabezpečiť dostatok energie na celoročné vykurovanie.

V realite konkrétna stavba obvykle používa na svoju prevádzku viacero energií, napríklad zemný plyn na vykurovanie vody do podlahového kúrenia a ohrev teplej vody, kusové drevo na vykurovanie krbom a trebárs elektrinu na chladenie klimatizáciou. Výsledná primárna energia daného domu je potom súčtom "ekologickosti" jednotlivých energií vstupujúcich do domu v určitom pomere.

Do výpočtu takisto vstupuje efektívnosť zdroja tepla, čo znamená, že napríklad nový kondenzačný kotol je účinnosťou úplne inde ako starý plynový kotol alebo napríklad otvorený krb na drevo. Tepelné čerpadlo, síce takisto používa na svoju prevádzku bežnú elektrinu, avšak má vysokú účinnosť (v priemere vyrobí približne trikrát toľko tepelnej energie koľko spotrebuje elektrickej energie), takže bez problémov prejde hodnotením.
Primárna energia - požiadavky na stavby

Primárna energia je vyjadrená v kWh na m2 za rok. Je rozdelená do tried A0, A1, B, C, D, E, F, G.

Tabuľka nižšie uvádza hodnoty jednotlivých tried primárnej energie pre rodinné domy, príslušná trieda sa potom v energetickom certifikáte zobrazí v stĺpci hodnotenie.
Primárna energia
Od 1.januára 2016
je povinnosťou pre všetky nové aj rekonštruované budovy na bývanie
splniť požiadavku na primárnu energiu v triede A1 (maximálne 108 kWh/m2/rok).

Od 1.januára 2021
bude povinnosťou pre všetky nové aj rekonštruované budovy na bývanie
splniť požiadavku na primárnu energiu v triede A0 (maximálne 54 kWh/m2/rok).
Za rozhodujúci termín, ako bude postupovať stavebný úrad v čase kolaudácie (či bude vyžadovať primárnu energiu v triede A1 alebo A0) sa v týchto prípadoch väčšinou považuje deň podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Niektoré stavebné úrady však považujú za rozhodujúci dátum právoplatného stavebného povolenia. Keďže v súčasnosti nám nie je známa žiadna vyhláška ani metodické usmernenie, podľa ktorého by sa malo jednotne postupovať, je vždy najlepšie informovať sa na príslušnom stavebnom úrade.
Energetické certifikáty od DJS Architecture

Naša architektonická kancelária spracúva energetické certifikáty pre nami projektované katalógové projekty rodinných domov za výhodnú cenu 100 € s veľmi krátkou
dobou dodania.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020