Článok súhlas ma výrub drevín

Súhlas na výrub drevín

Podľa §47 aktuálneho znenia zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje:

a)  na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,

b)  pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,

c)  na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,

d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,

e)  ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,

f)  ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva org. ochrany prírody,

g)  ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,

h)  na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,

i)  na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)].


V praxi sú najbežnejšie prípady podľa odseku a) a c) - to znamená, pokiaľ má strom, ktorý chceme vyrúbať obvod kmeňa menší ako 40 vo výške 130 cm nad zemou, môžeme ho bez obáv vyrúbať. Pokiaľ je parcela, na ktorej sa nachádza predmetný strom vedená na katastri (v liste vlastníctva) ako záhrada, môžeme vyrúbať bez povolenia na výrub dreviny strom až do obvodu 80 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou.

V ostatných prípadoch musí vlastník pozemku požiadať obec o povolenie na výrub dreviny. V rozhodnutí určí obec náhradnú výsadbu alebo finančnú platbu za spoločenskú hodnotu dreviny.

Mohlo by Vás tiež zaujímať

EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020