Referencie - Urbanistická súťaž Trenčín

UŠ Zichyho Tably - lokalita B1

Územie Zichyho Tably, lokalita B/1, ktoré urbanistická štúdia rieši je vymedzené ramenami križovatky ulíc Petržalská a predĺžená Záhumenná, nachádza sa pri vstupe do urbanizovaného územia Mestskej časti Bratislava - Čunovo.  Rozsah riešeného územia je 1,73 ha.

Účelom urbanistickej štúdie bolo spodrobnenie riešenia platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, ktorý v predmetnom území definuje funkčné využitie málopodlažná zástavba obytného územia, kód  B/102, rozvojové územie. Urbanistická štúdia overila reálnu využiteľnosť záujmového územia pre rozvoj kompaktnej obytnej zástavby formou rodinných domov. Súčasťou riešenia bola aj analýza a návrh riešenia  problémov urbanistických, územno-technických a krajinno-ekologických v dotknutom území.
Textová časť urbanistickej štúdie
Čistopis zadania urbanistickej štúdie
Grafická časť urbanistickej štúdie
Vyhodnotenie stanovísk
Spracovaná urbanistická štúdia bola predmetom verejného prerokovania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŽP SR č. 51/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

V súlade s výsledkami verejného prerokovania slúži štúdia ako podklad pre usmerňovanie investičnej činnosti v území a ako podklad pre územné rozhodovanie stavebného úradu.
Typ projektu: Urbanistická štúdia     Design: DJS Architecture     Návrh: 09/2012     Schválenie: 07/2014     Lokalita: Bratislava, Slovensko
EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020