Ochrana osobných údajov - GDPR

ochrana osobných údajov (GDPR)


V súlade s poskytovaním našich služieb pracujeme s niektorými vašimi osobnými údajmi. Uvedomujeme si dôležitosť ich ochrany, preto pri ich spracúvaní postupujeme zodpovedne a výhradne v súlade s platnou legislatívnou.
Osobné údaje spracúvame podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I.
Prevádzkovateľom osobných údajov je zhotoviteľ projektovej dokumentácie uvedený v zmluve o dielo.

II.
Zhotoviteľ spracúva osobné údaje na základe zmluvného základu (zmluvy o dielo) a na základe zákonnej povinnosti (zákon o účtovníctve, zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a ďalšie zákony ak to vyžadujú). Osobné údaje sú spracúvané bez potreby osobitného súhlasu a výlučne za účelom naplnenia predmetu zmluvy o dielo, prípadne uplatnenie práv zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nemôže zhotoviteľ poskytovať svoje služby, pretože na svoju činnosť musí identifikovať zmluvnú stranu a v niektorých prípadoch identifikovať objednávateľa na dokumentoch, ktoré sú výsledkom činnosti zhotoviteľa podľa zmluvy o dielo.

III.
Zhotoviteľ spracúva identifikačné údaje a kontaktné údaje objednávateľa, najmä meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, dátum narodenia, emailová adresa, telefónne číslo, identifikačné údaje parcely objednávateľa alebo iných nehnuteľností, ku ktorým má objednávateľ právny vzťah.

IV.
Zhotoviteľ spracúva osobné údaje po dobu poskytovania služieb podľa tejto zmluvy a najdlhšie 10 rokov po ukončení poskytovania služieb podľa tejto zmluvy, najmä z dôvodu povinnosti archivovať výkresy a z dôvodu plynutia premlčacích dôvod k jednotlivým právam vyplývajúcim z tejto zmluvy.

V.
Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám, najmä štátnym orgánom, súdom, okresným úradom, katastru, účtovným spoločnostiam, právnym zástupcom, subdodávateľom jednotlivých súčastí projektu vrátane tlačiarenských služieb ako aj ďalším osobám konajúcim v mene zhotoviteľa pri vybavovaní záležitostí na základe tejto zmluvy.

VI.
Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

VII.
Objednávateľ má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

VIII.
Dozorným orgánom ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.uoou.sk

IX.
Svoje práva týkajúce sa ochrany osobných údajov si môže objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa cez kontaktný email: office@djsarchitecture.sk
EN  SK
Radi by ste sa dozvedeli viac informácií? Napíšte nám na Facebooku alebo nám pošlite email na adresu uvedenú nižšie, prípadne nám zavolajte na uvedené telefónne číslo.
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 801 020