UŠ Zichyho Tably - lokalita B1

Územie Zichyho Tably, lokalita B/1, ktoré urbanistická štúdia rieši je vymedzené ramenami križovatky ulíc Petržalská a predĺžená Záhumenná, nachádza sa pri vstupe do urbanizovaného územia Mestskej časti Bratislava - Čunovo.  Rozsah riešeného územia je 1,73 ha.

Účelom urbanistickej štúdie bolo spodrobnenie riešenia platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, ktorý v predmetnom území definuje funkčné využitie málopodlažná zástavba obytného územia, kód  B/102, rozvojové územie. Urbanistická štúdia overila reálnu využiteľnosť záujmového územia pre rozvoj kompaktnej obytnej zástavby formou rodinných domov. Súčasťou riešenia bola aj analýza a návrh riešenia  problémov urbanistických, územno-technických a krajinno-ekologických v dotknutom území.
Textová časť urbanistickej štúdie
Čistopis zadania urbanistickej štúdie
Grafická časť urbanistickej štúdie
Vyhodnotenie stanovísk
Spracovaná urbanistická štúdia bola predmetom verejného prerokovania, v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŽP SR č. 51/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

V súlade s výsledkami verejného prerokovania slúži štúdia ako podklad pre usmerňovanie investičnej činnosti v území a ako podklad pre územné rozhodovanie stavebného úradu.
Typ projektu: Urbanistická štúdia     Design: DJS Architecture     Návrh: 09/2012     Schválenie: 07/2014     Lokalita: Bratislava, Slovensko
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696