Systémové poruchy bytových domov

Systémové poruchy bytových domov sú poruchy, alebo nedostatky na bytových domoch, ktoré sa časom prejavili u konkrétneho typu bytového domu a ktoré sú spôsobené nesprávnym konštrukčným riešením alebo použitím nevhodných materiálov a za výskyt ktorých nenesú vinu vlastníci bytov. Na systémové poruchy je preto možné žiadať dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Zoznam systémových porúch ako aj približný spôsob ich odstránenia je orientačne popísaný v zákone č. 134/2013, ktorým sa dopĺňa zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciach na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Plné znenie zákona je možné stiahnuť voľne na internete.

Dotácia na odstránenie systémových porúch je aktuálne až do výšky 70% oprávnených nákladov, ale zároveň je maximálna výška dotácie na odstránenie systémovej poruchy limitovaná aj určitou sumou na m2 podlahovej plochy. Nasledujúca tabuľka prehľadne zobrazuje jednotlivé systémové poruchy, prejav ich existencie a približné riešenie ich odstránenia. Na ďalšie tu neuvedené systémové poruchy je možné žiadať o zvýhodnený úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).
Systémové poruchy bytových domov
Pokiaľ Vás zaujal náš článok, mohlo by Vás zaujímať aj nasledovné:
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696