Ochranné pásma stavieb a sietí

Ochranné pásma stavieb

Ochranné pásma pohrebísk a krematória (podľa zákona č.470/2005)

Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska.
Ochranné pásmo krematória je 100 m od hranice pozemku krematória

V ochranných pásmach pohrebísk a krematóriasa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom

Ochranné pásma dopravných ciest (podľa zákona č.35/1984 a 1933/1997)

100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice alebo rýchlostnej komunikácie.
50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy
25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie, ak sa buduje ako rýchlostná
20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy
15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy

V cestných ochranných pásmach je zakázané vykonávať akúkoľvek stavebnú činnosť vyžadujúcu ohlásenie stavebnému úradu alebo povolenie stavby.

Ochranné pásma železničných tratí (podľa zákona č.513/2009)

pre železničnú dráhu 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy
pre ostatné koľajové dráhy a pre pozemnú lanovú dráhu 15 metrov od osi krajnej koľaje
pre trolejbusovú dráhu 10 metrov od krajného vodiča trakčného trolejového vedenia

V ochrannom pásme železničných tratí je zakázané umiestňovať stavby, ktoré by rušili alebo inak ovplyvňovali trolejové vedenia, ktoré by boli zameniteľné so signalizačnými zariadeniami na dráhe. Na akúkoľvek stavbu v takomto ochrannom pásme treba záväzné stanovisko špeciálneho stavebného úradu.

Ochranné pásma sietí

Ochranné pásmo verejného vodovodu a kanalizácie (podľa zákona č.442/2002 a 276/2001)

1, 5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane.
2, 5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm

V ochrannom pásme verejného vodovodu a kanalizácie je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať konštrukcie alebo stavby a vysádzať trvalé porasty.

Ochranné pásma vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (podľa zákona č.656/2004)

od 1 kV do 35 kV vrátane pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7m, pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, pre zavesené káblové vedenie 1 m
od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m (merané od krajného vodiča)
od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m (merané od krajného vodiča)
od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m (merané od krajného vodiča)
nad 400 kV 35 m (merané od krajného vodiča)

V ochrannom pásme nadzemného elektrického vedenia je zakázané zriaďovať stavby a konštrukcie ako aj vysádzať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m.

Ochranné pásma vonkajšieho podzemného elektrického vedenia (podľa zákona č.656/2004)

1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
3 m pri napätí nad 110 kV

V ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia je zakázané zriaďovať stavby a konštrukcie ako aj vysádzať akékoľvek trvalé porasty.

Ochranné pásma plynárenských zariadení (podľa zákona č.656/2004)

1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0, 4 MPa
4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm
8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm
12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm
50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm

Vykonávať akékoľvek činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení je možné len so súhlasom prevádzkovateľa siete a pod jeho dohľadom.


Pokiaľ Vás zaujal náš článok, mohlo by Vás zaujímať aj nasledovné:
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696