Obsah projektovej dokumentácie

Všetky naše projekty domov sú vypracované v detaile pre realizáciu stavby, čo znamená, že s nimi vybavíte nielen stavebné povolenie, ale bez problémov aj postavíte svoj dom. Oproti projektu na stavebné povolenie, náš projekt obsahuje podrobnejšie spracované výkresy, vrátane detailov a výkazu materiálov a prác.
Projekt domu - pohľad na projekt
Projekty domov dodávame v 5-tich identických vyhotoveniach (nazývaných paré), pretože minimálne 2 z nich musíte podať na stavebný úrad a zvyšné kópie budú potrebné pri samotnej stavbe domu.
Projekt domu - pohľad na otvorený projekt

Obsah projektuKeď otvoríte projekt domu, na vnútornej strane obálky nájdete stručný obsah. Projekt je rozdelený do nasledovných logických celkov:

1) Technické správy (sprievodná a súhrnná technická správa)
2) Energetické hodnotenie budovy
3) Projekt osadenia domu (pokiaľ ste si ho objednali)
4) Architektúra - Stavebná časť (výkresy samotnej stavby)
5) Projekt statiky (výstuž a dimenzovanie nosných častí stavby)
6) Projekt elektroinštalácií (zásuvkové, svetelné obvody a bleskozvod)
7) Projekt vykurovania
8) Projekt zdravotechniky (vodovod, kanalizácia a plynoinštalácie)
9) Projekt požiarnej ochrany
Projekt domu - pohľad na kompletný projekt
Pohľad na otvorený projekt katalógového domu so všetkými jeho súčasťami
Sprievodná správa
Súhrnná technická správa

1) Technické správy (A - sprievodná a B - súhrnná technická správa)Ako prvá sa v projekte nachádza sprievodná správa (A), ktorá obsahuje stručné údaje o navrhovanej stavbe, za ňou nasleduje súhrnná technická správa (B), v ktorej sú podrobne popísané jednotlivé konštrukcie a použité materiály.
Energetické hodnotenie budovy

2) Energetické hodnotenie budovyZa správami nasleduje energetické hodnotenie budovy (EHB), ktoré je povinnou súčasťou projektu. Nájdete tu informácie o ročnej potrebe tepla na vykurovanie,  ako aj na ohrev teplej úžitkovej vody. Od 1.januára 2016 musí podľa platných noriem každá stavba na bývanie spĺňať energetickú požiadavku A1. Túto požiadavku spĺňa každý z našich projektov.
Projekt domu - projekt osadenia domu

3) Projekt osadenia domuProjekt osadenia domu je vypracovaný na výkrese formátu A3. Je tu zakreslený navrhovaný rodinný dom s vyznačenými odstupovými vzdialenosťami od hraníc pozemku, vyznačené vstupy do domu, zakreslené parkovacie miesta ako aj napojenie na inžinierske siete (voda, kanál, elektrina, plyn). Súčasťou projektu je aj výpočet zastavanej plochy a ďalších parametrov potrebných pre stavebný úrad.

Katalógové projekty domov štandardne neobsahujú výkres osadenia. Výkres osadenia domu (v prípade potreby aj projekty prípojok) sa vyhotovujú individuálne, ako doplnková služba. Pre vydanie stavebného povolenia je potrebné dodať na stavebný úrad aj projekt osadenia rodinného domu.
Architektúra - stavebná časť projektu

4) Architektúra - Stavebná časťObsah stavebnej časti projektu je uvedený priamo na jej obálke. Nachádzajú sa tu výkresy  základov, pôdorysy, pohľady na dom, rezy, výkres strechy, detaily a výkazy dverí, okien, konštrukcií, klampiarskych prvkov a iné. Každý z výkresov je detailne zakótovaný v mierke 1:50, čo znamená, že sú v ňom uvedené rozmery pre všetky stavebné prvky. Podľa výkresu základov sa zhotovujú základy, podľa výkresov pôdorysov Vám zase vymurujú hrubú stavbu, v rezoch si stavebná firma detailnejšie pozrie konštrukčné riešenie domu ako aj potrebné výšky stavby. V pohľadoch je zobrazené materiálové riešenie domu. Vo výkrese detailov zase nájdete podrobne rozkreslené náročnejšie časti stavby - v mierke 1:10.

Na záver sa v tejto časti projektu nachádzajú výkazy okien a dverí - podľa nich si viete dať vypracovať cenové ponuky u výrobcov okien  a dverí, podľa výkazu prekladov si zase viete objednať nosné preklady nad okná a dvere. Výkaz konštrukcií prehľadným spôsobom zobrazuje použité materiály v podlahách, strechách a stenách. Výkaz krovu je potrebný pre firmu, ktorá Vám zhotoví krov na dome.
Projekt statiky

5) Projekt statikyV časti projektu statické riešenie nájdete okrem statických výpočtov aj jednu veľmi podstatnú vec pre stavbu domu, a tou je vystuženie vencov a nosníkov. Na základe týchto schém sa potom na stavbe viaže výstuž.
Projekt elektroinštalácií

6) Projekt elektroinštaláciíV časti elektroinštalácie sa nachádza už tradične technická správa, ktorá popisuje celé technické riešenie, nasleduje výkres osvetlenia, výkres zásuvkových rozvodov, dátové rozvody (televízne a sieťové káble v rámci domu), výkres bleskozvodu a uzemnenia a na záver schéma zapojenia elektrického rozvádzača (skrinka vnútri domu).
Projekt vykurovania

7) Projekt vykurovaniaV časti vykurovanie sa nachádza v úvode technická správa, ktorá popisuje technické riešenie - v tomto prípade podlahové vykurovanie, ďalej výkres s návrhom jednotlivých vykurovacích okruhov ako aj schéma zapojenia kotla.
Projekt zdravotechniky

8) Projekt zdravotechnikyV časti zdravotechnika sa nachádza technická správa, ktorá popisuje celé technické riešenie rozvodov vody, kanalizácie a plynoinštalácií. Nasledujú jednotlivé výkresy, v ktorých je vykreslené trasovanie potrubí vrátane ich dimenzií.
Projekt požiarnej ochrany

9) Projekt požiarnej ochranyČasť projektu požiarna ochrana pozostáva len z technickej správy, kde je vypočítané požiarne zaťaženie stavby, teda jej horľavosť a z toho vyplývajúce opatrenia a minimálne odstupové vzdialenosti od susedných stavieb.
e-Projekt

Výkaz materiálu (rozpočet) a projekt v elektronickej formePo kompletnom uhradení projektu dodávame klientom celý projekt aj v elektronickej forme v pdf formáte spolu s výkazmi materiálov vo formáte Excel. Výkaz materiálu a prác (rozpočet) dodávame len v digitálnej forme, nakoľko je to v dnešnej dobe oveľa praktickejšie. Stavebné firmy Vám takto nacenia dom oveľa rýchlejšie, ako keby Vám museli všetko potrebné odčítavať z výkresov, prípadne z tlačeného výkazu materiálu a prác.
Pokiaľ Vás zaujal náš článok, mohlo by Vás zaujímať aj nasledovné:
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696