Obnova bytových domov

Obnova bytových domov
Obnova bytových domov je problematika, ktorej sa naša projekčná kancelária venuje už od svojho vzniku. Ako ľudia, ktorí vyrástli v „panelákoch“ k nim máme osobitný vzťah a nepovažujeme ich za niečo zlé a nekvalitné. Mnohé novostavby z čias divokej výstavby v 90-tych rokoch sú postavené nekvalitnejšie a z mnohých uhlov pohľadu neodbornejšie ako toľko kritizované paneláky. Sme presvedčení, že paneláky majú veľký potenciál na zlepšenie svojho technického a vizuálneho stavu, čo dokazujú mnohé úspešné komplexné obnovy nielen nami projektovaných obnov panelových bytových domov.

Rozsah obnovy

Obnova bytových domov obvykle zahŕňa nielen samotné zateplenie a odstránenie systémových porúch bytového domu, ale napríklad aj obnovu spoločných rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky. Obnova bytového domu ako aj projektová dokumentácia k obnove je vysoko individuálna, z tohto dôvodu vždy vlastníkom navrhujeme a vysvetľujeme rôzne varianty riešenia jednotlivých stavebných úprav podľa finančných možností konkrétneho domu až pokiaľ spolu nenájdeme najvhodnejšie riešenie.

Finančná analýza možností obnovy

V prípade, ak správca neurobil finančnú analýzu možností Vášho bytového domu, sme schopní po dodaní podkladov o súčasnom stave fondu opráv a jeho mesačnej tvorbe urobiť alternatívy financovania navrhovaných stavebných prác. Základné alternatívy spočívajú vo využití úveru zo ŠFRB, dotácie na odstránenie systémových porúch, komerčného úveru z banky alebo stavebnej sporiteľne a vlastných zdrojov. Súčasťou finančnej analýzy možností bytového domu je aj spracovanie alternatív a odporučenie najvhodnejšej výšky tvorby fondu opráv na m2 podlažnej plochy so zreteľom na minimálnu finančnú príťaž jeho obyvateľov.

Hlavné dôvody pre obnovu panelových bytových domov:

1.  Predĺženie životnosti konštrukcií bytového domu
2.  Šetrenie energie na vykurovanie bytov a nebytových priestorov
3.  Rádovo vyššia estetická a architektonická kvalita domu
4.  Vyššia povrchová teplota stien - zvýšený tepelný komfort obyvateľov
5.  Celkové zvýšenie finančnej hodnoty bytového domu
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696