Kedy sa vyžaduje stavebné povolenie

Tlačivá
Kedy treba žiadať o stavebné povolenie:

-  keď má stavba viac ako 25m2 zastavanej plochy
-  keď je stavba vyššia ako 5,0 m (pri podzemnej stavbe pokiaľ je hlbšia ako  3,0 m)
-  keď stavba mení svoj objem (napríklad nadstavbou alebo prístavbou)
-  pri zateplení stavby (vyžaduje sa aj statický posudok a projekt požiarnej ochrany)
-  pokiaľ sa menia nosné steny v objekte (vyžaduje sa aj statický posudok)
-  pokiaľ sa mení tvar strechy (ide o zásah do nosných konštrukcií)
Ohláška
Kedy stačí ohlásenie stavebnému úradu:

-  keď sa jedná o prízemnú stavbu a jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m
-  keď sa jedná o podzemnú stavbu a jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 3 m
-  keď staviate prípojky (voda, kanál, plyn, elektrina a iné)
-  keď chcete zaskliť balkón v rámci bytového domu
-  keď meníte nenosné steny (priečky) v rámci bytového domu (sú spoločným majetkom)
-  keď staviate nový plot


Kedy netreba ohlášku ani stavebné povolenie:

-  keď meníte krytinu na streche
-  keď meníte okná a dvere
-  keď meníte elektroinštalácie v rámci objektu
-  keď meníte nenosné steny (priečky) v rámci rodinného domu
-  keď meníte plot v rámci jeho existujúceho trasovania a využívate jeho existujúce základy


Stavebný zákon č. 50/1976 Zb rozlišuje tri druhy stavieb (drobné stavby, jednoduché stavby a všeobecné stavby) a podľa tohto delenia predpisuje typ konania/povolenia (ohláška alebo územné konanie a stavebné konanie, prípadne zlúčené stavebné konanie)
Drobné stavby (postačuje ohláška) sú:
Projekt garáže
-  prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m
-  podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice alebo žumpy
-  prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu
-  oplotenie

Drobné stavby môžu mať len doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.
Pri drobných stavbách preto postačuje ohlásenie stavebnému úradu.

Na obrázku uvádzame príklad drobnej stavby - garáž z nášho katalógu projektov. Táto garáž má zastavanú plochu menšiu ako 25 m2 a jej výška nepresahuje 5 m, z čoho vyplýva, že jej stavbu stačí stavebnému úradu len ohlásiť.
Jednoduché stavby (možnosť zlúčenia územného a stavebného konania) sú:

-  budovy na bývanie, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie
-  stavby na individuálnu rekreáciu
-  prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m
-  oporné múry
-  podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m

Pri jednoduchých stavbách treba žiadať o územné aj stavebné povolenie avšak je tu možnosť zlúčenia územného a stavebného konania. Zlúčenie územného a stavebného konania je možné v tom prípade, ak podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území, to znamená, že idete stavať na pozemku, ktorý bol v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu bytovú výstavbu. V tomto prípade môže stavebník podať ihneď žiadosť na zlúčené územné a stavebné konanie.
Projekty domov - Projekt rodinného domu O80
Projekty domov - Projekt rodinného domu I105
Projekty domov - Projekt rodinného domu O2-130
Na obrázkoch hore uvádzame príklady jednoduchých stavieb - rodinné domy z nášho katalógu projektov domov. Všetky uvedené rodinné domy majú zastavanú plochu menšiu ako 300m2, maximálne jedno nadzemné podlažie a podkrovie. Pri takýchto stavbách je možné podať žiadosť na zlúčené územné a stavebné konanie.
Všeobecné stavby (oddelené územné aj stavebné konanie) sú:

-  stavby ktorých zastavaná plocha presahuje 300 m2 v prípade budov na bývanie
-  pokiaľ sa nejedná o budovy na bývanie, stavby ktorých zastavaná plocha presahuje 50 m2
-  stavby ktoré majú dve a viac nadzemných podlaží, alebo 7,0 m od úrovne najnižšej časti okolitého terénu v kontakte so stavbou

Pri všeobecných stavbách treba žiadať o územné rozhodnutie aj o stavebné povolenie zvlášť, čiže v dvoch oddelených konaniach. Konanie o stavebné povolenie môže byť začaté až po právoplatnom vydaní územného rozhodnutia.
Projekty domov - Projekt rodinného domu L2-145
Projekty rodinných domov - O105
Projekty rodinných domov na mieru
Na obrázkoch hore uvádzame príklady všeobecných stavieb - rodinné domy z nášho katalógu projektov domov. Uvedené rodinné domy majú minimálne dve nadzemné podlažia, v prípade radových domov na obrázku vpravo, aj zastavaná plocha presahuje 300m2. Pri takýchto stavbách je treba žiadať o územné rozhodnutie aj stavebné povolenie zvlášť.
Pokiaľ Vás zaujal náš článok, mohlo by Vás zaujímať aj nasledovné:
EN  SK
zvoľ si jazyk
DJS Architecture s.r.o., email: office@djsarchitecture.sk, tel.:  +421 (0)948 507 072,   +421 (0)915 060 696